Dasar Privasi ini terpakai kepada maklumat peribadi tentang individu, sama ada pelawat tapak, pelanggan, peserta acara, penyedia perkhidmatan dan/atau rakan kongsi perniagaan, yang dipegang oleh Decathlon Malaysia Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Decathlon" atau "kami" atau "kita" ), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia di bawah No. Pendaftaran 201401034750 (1110849-T) dan mempunyai tempat perniagaan di M2-G-01, 8Trium Tower, Jalan Cempaka SD 12/5, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur dan/ atau ahli gabungannya (secara kolektif, "Kumpulan Decathlon").

Kami mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“APDP 2010”), yang mengawal selia cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, menyimpan, membetulkan dan melindungi maklumat peribadi anda.

Dengan memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, berinteraksi dengan kami, menyerahkan maklumat kepada kami, mendaftar untuk keahlian Decathlon, mengakses mana-mana Perkhidmatan (seperti ditakrifkan di sini) dan/atau melawati atau menggunakan mana-mana Platfom Decathlon (termasuk tetapi tidak terhad kepada www.decathlon.my dan play.decathlon.my, dan aplikasi mudah alih Decathlon), di mana Dasar Privasi ini atau pautan ke Dasar Privasi ini dipaparkan, anda dianggap bahawa telah membaca dasar berikut dan secara nyata bersetuju dengan pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pendedahan dan/atau pemprosesan data peribadi anda oleh kami mengikut terma Dasar Privasi ini. Anda selanjutnya bersetuju untuk terikat dengan syarat lazim Dasar Privasi ini seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa di Platfom kami. Sila semak Platfom kami secara kerap untuk mendapatkan maklumat terkini tentang pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, pendedahan dan/atau pemprosesan Data Peribadi anda.

Data peribadi harus membawa maksud yang sama seperti yang diperuntukkan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia dan perundangan subsidiarinya. Data peribadi ialah sebarang maklumat peribadi dari mana seseorang individu boleh dikenal pasti, dan ia termasuk maklumat seperti nama, tarikh lahir, alamat e-mel, nombor telefon, nombor kad pengenalan atau paspot, alamat, imej CCTV atau rakaman audio (selepas ini dirujuk sebagai “ Data Peribadi").

 1. Selaras dengan prinsip APDP 2010, kami akan memaklumkan anda tentang tujuan dan mendapatkan persetujuan anda untuk pengumpulan Data Peribadi anda, melainkan pengecualian di bawah undang-undang yang membenarkan kami mengumpul dan memproses Data Peribadi anda tanpa kebenaran anda.
 2. Kami mengumpul Data Peribadi pada masa:
  1. anda membuat pembelian di kedai atau dalam talian;
  2. anda mencipta akaun di Platfom kami atau mendaftar untuk keahlian kami;
  3. anda menghubungi pusat perkhidmatan pelanggan kami, sama ada dalam talian, di kedai, melalui telefon atau melalui sebarang cara lain;
  4. anda menyertai acara, pertandingan pelanggan, pertandingan, tinjauan, temu duga atau ujian produk;
  5. anda mendaftar untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan di kedai atau melalui Platfom;
  6. anda memuat naik kandungan pada Platfom;
  7. anda menjalankan jenis transaksi tertentu, seperti permohonan untuk bayaran balik atau pertukaran;
  8. anda menggunakan perkhidmatan tertentu, seperti perkhidmatan raket atau perkhidmatan selepas jualan;
  9. anda memohon pekerjaan dalam talian, di kedai atau sebaliknya;
  10. anda memberikan maklum balas atau aduan berhubung dengan produk atau perkhidmatan kami sama ada dalam talian, di kedai atau melalui telefon;
  11. imej anda ditangkap oleh kami melalui kamera CCTV semasa anda berada di dalam bangunan dan/atau premis kami, atau melalui gambar atau video yang diambil oleh kami atau wakil kami apabila anda menghadiri acara dan/atau aktiviti yang telah kami anjurkan;
  12. anda menyerahkan Data Peribadi anda kepada kami atas sebarang sebab lain.
  Secara kolektif, “Perkhidmatan” tersebut.
 3. Jika ditunjukkan bahawa ia adalah wajib bagi anda untuk membekalkan Data Peribadi anda kepada kami, kegagalan untuk membekalkan maklumat tersebut mungkin bermakna kami tidak dapat memberikan anda akses kepada perkhidmatan atau penggunaan tertentu.
 4. Anda mengakui bahawa anda membekalkan Data Peribadi anda kepada kami secara sukarela. Jika anda memberikan Data Peribadi pihak ketiga (sebagai contoh: maklumat tentang pasangan, tanggungan, anak, ibu bapa anda) kepada kami, anda menjamin bahawa anda disah untuk berbuat demikian dan anda telah mendapat persetujuan pihak ketiga untuk memberikan kami Data Peribadi mereka.
 1. Data Peribadi yang dikumpul boleh digunakan untuk pelbagai tujuan (secara kolektif, "Tujuan" tersebut), termasuk tetapi tidak terhad kepada:
  1. menjawab pertanyaan anda dan berkomunikasi dengan anda untuk menangani keperluan anda dengan lebih baik;
  2. berkomunikasi dengan anda dan menghantar maklumat yang kami fikir mungkin menarik minat anda;
  3. membolehkan anda menggunakan Platfom dan/atau membuat pembelian di kedai;
  4. menguruskan pesanan dan pembayaran anda dalam talian, penghantaran ke rumah berikutnya atau pengambilan sendiri produk serta pertukaran atau pemulangan produk, jika berkenaan;
  5. mengenal pasti anda sebagai ahli Decathlon untuk membolehkan anda mendapat manfaat daripada program keahlian;
  6. membolehkan anda mendaftarkan diri anda atau tanggungan anda untuk aktiviti atau acara yang dianjurkan oleh kami;
  7. pengurusan komunikasi pemasaran berhubung dengan produk, perkhidmatan, promosi, kedai atau Platfom kami;
  8. pengurusan ulasan pelanggan mengenai produk;
  9. memudahkan penyertaan anda dalam penganjuran acara sukan, peraduan pelanggan, pertandingan, tinjauan, temu bual atau ujian produk kami;
  10. menjalankan penyelidikan atau tinjauan pasaran, analisis pemasaran, aktiviti pemprofilan pelanggan, analisis pilihan pelanggan, analisis statistik dan trend berhubung dengan produk dan/atau perkhidmatan kami;
  11. pengurusan perkhidmatan selepas jualan, seperti membolehkan kami menghubungi anda sekiranya terdapat sebarang komponen yang rosak, atau untuk menawarkan perkhidmatan bengkel atau menghubungi anda sekiranya produk ditarik balik;
  12. menghubungi anda tentang perubahan fungsi pada Platfom kami;
  13. membolehkan kami mematuhi kewajipan di bawah undang-undang atau peraturan atau membantu dalam penyiasatan oleh pihak berkuasa;
  14. mencegah aktiviti penipuan atau menyalahi undang-undang, dan menguatkuasakan Terma dan Syarat Penggunaan kami;
  15. membangun, mengekalkan dan menambah baik perkhidmatan kami;
  16. untuk mengesahkan identiti anda, dan/atau untuk memasuki, melaksanakan dan/atau memuktamadkan sebarang kerjasama, transaksi atau perjanjian dengan anda, termasuk tanpa had untuk menyertai anda sebagai vendor, rakan kongsi atau jurulatih, dan untuk memproses sebarang pembayaran kepada anda berkaitan dengan transaksi, perjanjian atau hubungan tersebut;
  17. jika anda mengemukakan permohonan kepada kami sebagai calon pekerjaan dan/atau latihan amali, untuk memproses permohonan anda, menjalankan sebarang semakan pra-pekerjaan, untuk mendapatkan rujukan pekerja atau rujukan lain yang berkaitan untuk pemeriksaan latar belakang dan/atau tapisan;
  18. jika anda seorang pekerja Decathlon, untuk memudahkan hubungan pekerjaan anda dengan kami;
  19. untuk apa-apa tujuan lain yang semunasabahnya berkaitan dengan yang tersebut di atas.
 2. Dengan membekalkan Data Peribadi anda kepada kami, anda membenarkan kami untuk memproses Data Peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini, dan anda mengesahkan bahawa semua Data Peribadi yang anda berikan adalah tepat dan lengkap. Anda akan memaklumkan kami dengan segera sekiranya terdapat sebarang perubahan kepada Data Peribadi anda.
 1. Kami mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan kerahsiaan Data Peribadi anda. Kami mempunyai langkah teknikal dan organisasi yang diperlukan untuk melindungi Data Peribadi yang anda berikan dan untuk mengelakkan pendedahannya kepada pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Langkah sedemikian termasuk penggunaan penyulitan di mana Data Peribadi dimasukkan pada Platfom kami serta akses terhad kepada Data Peribadi anda.
 2. Pemindahan Data ke Luar Malaysia
  Memandangkan kami mungkin menyumber luar sesetengah pemprosesan data kami, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan ke, diakses dan disimpan di destinasi di luar Malaysia. Jika pemindahan sedemikian berlaku, kami meminta pihak ketiga memberikan jaminan yang mencukupi untuk melaksanakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai dan mencukupi ke tahap yang akan memastikan keselamatan dan perlindungan Data Peribadi anda.

  Dengan terus mengakses Perkhidmatan tersebut, anda dengan ini secara nyata bersetuju dengan pemindahan Data Peribadi anda ke luar Malaysia.
 3. Sekiranya kami percaya bahawa keselamatan Data Peribadi anda telah terjejas, kami akan berusaha untuk memaklumkan anda tentang perkembangan tersebut. Jika kami mempunyai alamat e-mel anda, kami mungkin memaklumkan anda melalui e-mel. Dengan mengakses Perkhidmatan tersebut, anda bersetuju dengan penggunaan e-mel kami sebagai cara pemberitahuan sedemikian.
 1. Sebagai peraturan umum, Decathlon memproses Data Peribadi anda dan memastikan keselamatan dan kerahsiaan Data Peribadi anda. Kami akan mengambil langkah yang perlu dan sesuai untuk mendapatkan persetujuan anda sebelum penggunaan atau pendedahan Data Peribadi anda.
 2. Pengecualian adalah apabila Decathlon melibatkan pembekal perkhidmatan untuk melaksanakan perkhidmatan khusus bagi pihak kami dan untuk tujuan yang dinyatakan dalam klausa 4.1 di atas. Dalam situasi sedemikian, pembekal perkhidmatan diberi kuasa untuk menggunakan Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan perkhidmatan khusus yang diamanahkan oleh Decathlon. Sebagai sebahagian daripada perjanjian kami dengan mereka, mereka dikehendaki mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan dan mengekalkan tahap keselamatan Data Peribadi anda yang tinggi.
 3. Data Peribadi anda juga mungkin dikongsi atau didedahkan kepada pihak ketiga seperti penasihat profesional kami, pihak berkuasa kawal selia dan kerajaan, atas dasar yang perlu diketahui, di mana kami bertanggungjawab untuk berbuat demikian.

Untuk pemasaran, kami tidak pernah berkompromi penghormatan ke atas kedamaian dan ketenteraman anda serta kerelevanan mesej kami. Jika anda telah membekalkan alamat e-mel anda kepada kami, anda mungkin menerima e-mel pemasaran daripada kami, yang mungkin termasuk e-mel yang berkaitan dengan e-surat berita, bahan pemasaran promosi, kod promosi, hadiah dan/atau baucar. Anda boleh berhenti melanggan e-mel pemasaran sedemikian dengan mengklik pada pautan "unsubscribe" dalam mana-mana e-mel pemasaran yang mungkin kami hantar kepada anda.

 1. Platfom menyepadukan penggunaan kuki. Kuki ialah fail yang disimpan pada komputer atau telefon pintar anda. Kuki membolehkan kami mengumpul dan menyimpan maklumat mengenai aktiviti pelayaran anda di Platfom kami. Jenis kuki berikut digunakan pada Platfom:
  1. Kuki pihak pertama - kuki ini digunakan untuk merekodkan pilihan anda apabila mengakses Platfom kami. Ia membolehkan anda melawati Platfom dengan cara yang diperibadikan berdasarkan lawatan dan pembelian anda sebelum ini;
  2. Pihak ketiga dan kuki iklan - kuki ini dikeluarkan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan kami, untuk mengingati pilihan lawatan anda dan untuk menawarkan pengiklanan yang diperibadikan kepada anda apabila anda mengakses tapak web lain;
  3. Kuki prestasi - kuki ini memantau prestasi Platfom, maklumat tersebut kemudiannya digunakan untuk meningkatkan prestasi Platfom.
 2. Pengurusan Kuki
  Kebanyakan pelayar web, telefon pintar dan peranti lain yang didayakan web biasanya disediakan untuk menerima kuki. Terdapat pilihan berbeza yang tersedia untuk menguruskan kuki. Anda boleh menukar tetapan pelayar web anda untuk menghalang kuki daripada diterima atau, bergantung pada pelayar web yang anda gunakan, anda mungkin boleh menerima makluman apabila tapak web cuba meletakkannya pada pelayar web anda. Dengan kebanyakan pelayar web anda boleh membenarkan kuki pihak pertama ditetapkan tetapi menolak kuki pihak ketiga.

  Anda boleh memadamkan kuki yang disimpan dalam pelayar web anda dengan menggunakan fungsi dalam pelayar web anda. Walaupun ini tidak bermakna anda tidak akan mengumpul kuki pada masa hadapan, ini memberi anda kebebasan untuk memadamkan kuki anda selepas anda berada dalam talian. Fungsi ini dikenali sebagai "clearing cookies". Mengosongkan kuki anda pada satu pelayar web satu peranti tidak mengosongkannya secara automatik pada peranti lain. Anda perlu mengosongkan semua pelayar web pada semua saluran secara bebas.

  Sila ambil perhatian bahawa dengan menyekat atau memadam kuki yang digunakan pada Platfom, anda mungkin tidak dapat memanfaatkan Platfom sepenuhnya.
 3. Dengan menggunakan Platfom, anda membenarkan penggunaan kuki dan pengumpulan maklumat oleh kami melalui kuki ini.
 1. Kami adalah komited untuk melindungi Data Peribadi anda dan memastikan ia disimpan dengan selamat. Anda mempunyai hak ke atas data anda, yang mungkin anda gunakan tertakluk kepada hak kami untuk bergantung pada sebarang pengecualian berkanun dan/atau pengecualian untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi anda.
 2. Hak anda termasuk:
  1. Hak akses
   Hak akses membolehkan anda dimaklumkan sama ada kami sedang memproses Data Peribadi anda.
  2. Hak untuk membuat pembetulan
   Hak untuk membuat pembetulan membolehkan anda mengemas kini Data Peribadi anda.
  3. Hak untuk membantah
   Hak untuk membantah membolehkan anda mengehadkan atau menghentikan pemprosesan Data Peribadi anda. Ia juga membolehkan anda memilih keluar daripada komunikasi pemasaran.
  4. Hak untuk menarik balik kebenaran pemprosesan Data Peribadi
   Hak untuk menarik balik kebenaran membolehkan anda meminta kami berhenti memproses Data Peribadi anda. Dalam keadaan ini, Decathlon akan berhenti memproses Data Peribadi anda dan memadamkan Data Peribadi anda daripada pelayan kami.
 3. Anda boleh melaksanakan hak anda dengan menghubungi Pegawai Perlindungan Data kami melalui kaedah berikut:
  1. Secara bertulis ke alamat berikut:
   Decathlon Malaysia Sdn Bhd, M2-G-01, 8Trium Tower, Jalan Cempaka SD 12/5, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur.
   Untuk Perhatian : Pegawai Perlindungan Data
  2. Melalui emel ke [email protected];
  3. Melalui emel ke [email protected]. Sila nyatakan subjek sebagai "Perlindungan Data".
  Untuk memastikan permintaan anda diproses secekap mungkin, sila nyatakan hak yang ingin anda laksanakan dan perkara yang berkaitan dengannya. Prosedur keselamatan kami bermakna kami boleh meminta bukti identiti sebelum kami mengambil tindakan yang diminta.

Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Jika perubahan material dibuat atas Dasar Privasi ini, ia akan disiarkan pada halaman ini bersamaan dengan tarikh pemindaan. Kami menggalakkan anda menyemak halaman ini secara berkala agar anda sentiasa dimaklumkan tentang sebarang perubahan.

Penggunaan berterusan anda terhadap Platfom ini dan penerimaan perkhidmatan kami selepas sebarang perubahan pada Dasar Privasi ini merupakan persetujuan anda terhadap sebarang perubahan tersebut.

Selaras dengan Seksyen 7(3) APDP, Dasar Privasi ini disediakan dalam kedua-dua Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

Dasar Privasi yang disediakan dalam Bahasa Inggeris boleh diakses di : https://www.decathlon.my/content/7-privacy-policy.

Jika anda mempunyai sebarang soalan, maklum balas atau kebimbangan berhubung dengan Data Peribadi anda atau Dasar Privasi ini, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data kami di dpom[email protected] yang sedia untuk menjawab pertanyaan anda.

Kemaskini Terakhir: 6 Jun 2023